پیری

پیری

پیری

تولید مستند " پیری " به تهیه کنندگی مهدی باقری در 7 قسمت 50 دقیقه ای تصویب شد.

مجموعه مستندی در خصوص بحران پیرشدن جمعیت در ایران و عواقب ناشی از این پیری جمعیت

نظر دادن