نجات زیبای سهرین

نجات زیبای سهرین

نجات زیبای سهرین

تولید مستند " نجات زیبای سهرین " به تهیه کنندگی اسماعیل کرمی در یک قسمت 75 دقیقه ای تصویب شد.

مستندی درباره آهوان زیبای دشت سهرین و عوامل خطر این گونه حیوانات و امداد و نجات آن ها

نظر دادن