جعفر کورلئونه

جعفر کورلئونه

تولید مستند " جعفر کورلئونه  " به تهیه کنندگی میلاد خالقی منش در یک قسمت 60 دقیقه ای تصویب شد.

همراه شدن با جعفر زباله گرد و زندگی او

نظر دادن