سرطان اجتماع

سرطان اجتماع

تولید مستند " سرطان اجتماع " به تهیه کنندگی محسن اسلام زاده در 13 قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

بررسی و واکاوی مفاسد اقتصادی در گلوگاه های مختلف

نظر دادن