محرم در قاب مستند

محرم در قاب مستند

محرم در قاب مستند

تولید مستند "محرم در قاب مستند" به تهیه کنندگی مجتبی قاسمی در ده قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

نمایش 10 فیلم مستند با موضوع محرم در زمینه های مختلف ساختاری و محتوایی و معرفی شاخصه های فیلم از زبان کارگردان اثر.

نظر دادن