این بخش شامل اطلاعات مصوبات برنامه های تولیدی شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران است

 • نحوه نمایش:
 • دونازی

  تولید مستند "دونازی" به تهیه کنندگی حسن بیات در یک قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • مولود

  تولید مستند "مولود" به تهیه کنندگی سید محسن طباطبائی پور و کارگردانی مهدی قاسمی در یک قسمت سی و چهار دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • چوب های بازنشسته

  تولید مستند "چوب های بازنشسته" به تهیه کنندگی صادق زارع در یک قسمت دوازده دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • زندگی جاریست

  تولید مستند "زندگی جاریست" به کارگردانی مهدی قاسمی و تهیه کنندگی سید محسن طباطبائی پور در یک قسمت سی و هفت دقیقه‌ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • شاید دوباره

  تولید مستند " شاید دوباره " به تهیه کنندگی محمد رضا کریمی راد در سیزده قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • تطهیر

  تولید مستند "تطهیر" به تهیه کنندگی میر فخرالدین سیدی کوردایم در یک قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • دوران

  تولید مستند " دوران " به تهیه کنندگی محمد رضا عباسیان در پنجاه و دو قسمت صد دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • برای مهمانی

  تولید مستند " برای مهمانی " به تهیه کنندگی مهدی مویدی در سی قسمت بیست و شش دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • ثمرقند 2

  تولید مستند " ثمرقند 2" به تهیه کنندگی مهدی الیاسی در بیست و شش قسمت پانزده دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • توانمند سازی 2

  تولید مستند " توانمند سازی 2" به تهیه کنندگی مریم السادات مومن زاده در یک قسمت سی دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • وقت اضافه

  تولید مستند "وقت اضافه" به تهیه کنندگی مرتضی جذاب در یک قسمت شصت دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

 • خرس سیاه بلوچی

  تولید مستند "خرس سیاه بلوچی" به تهیه کنندگی مهدی جلالی در یک قسمت چهل دقیقه ای در شبکه مستند سیما تصویب شد.

صفحه10 از27