این بخش شامل اطلاعات مصوبات برنامه های تولیدی شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران است

 • نحوه نمایش:
 • هنر دستان 2

  تولید مستند " هنر دستان 2 " به تهیه کنندگی علی نجف پور در 13 قسمت 15 دقیقه ای تصویب شد.

 • بک پکر ایرانی

  تولید مستند " بک پکر ایرانی " به تهیه کنندگی محمد حسن مددی در 13 قسمت 20 دقیقه ای تصویب شد.

 • با زنان سرزمین ام از شمال به جنوب

  تولید مستند " با زنان سرزمین ام از شمال به جنوب " به تهیه کنندگی آزاده بیزار گیتی در 7 قسمت 42 دقیقه ای تصویب شد.

 • سفره خالی

  تولید مستند " سفره خالی " به تهیه کنندگی حسین زارع زاده در 10 قسمت 28 دقیقه ای تصویب شد.

 • یکی از ما

  تولید مستند " یکی از ما " به تهیه کنندگی مهدی مطهر در 13 قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

 • شهرهای پنهان

  تولید مستند " شهرهای پنهان " به تهیه کنندگی جمال اسکویی در 4 قسمت 20 دقیقه ای تصویب شد.

 • آب، نان، میوه

  تولید مستند " آب، نان، میوه " به تهیه کنندگی آریان عطارپور در 3 قسمت 45 دقیقه ای تصویب شد.

 • دکتر حسابی

  تولید مستند " دکتر حسابی " به تهیه کنندگی سید وحید حسینی در یک قسمت 60 دقیقه ای تصویب شد.

 • قهرمان

  تولید مستند " قهرمان " به تهیه کنندگی الهام آقالری در یک قسمت 52 دقیقه ای تصویب شد.

 • مجموعه مستند نور

  تولید مجموعه مستند " نور " به تهیه کنندگی محمد علی فارسی در 30 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • اهل سرزمین

  تولید مستند " اهل سرزمین " به تهیه کنندگی محسن ظریفی پور در 5 قسمت 30 دقیقه ای تصویب شد.

 • خاطرات تبیعد

  تولید مستند " خاطرات تبعید " به تهیه کنندگی محمد علی فارسی در یک قسمت 62 دقیقه ای تصویب شد.

صفحه4 از27