ثریا: ثریا - 6

ثریا

ثریا - 6

مجموعه مستند « ثریا » به موضوعات متنوع اقتصاد مقاومتی، سیاسی و فرهنگی روز کشور می پردازد.

این قسمت : قله های غریب - روایتی از ظرفیتهای اقتصادی لرستان که در اوج قله، «غریب» مانده اند.

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط

    نظر دادن