تکیه بر باد: تکیه بر باد - 6

تکیه بر باد

تکیه بر باد - 6

در این مجموعه برنامه به اثرات مواد مخدر روی مصرف کنندگان پرداخته و نظر پزشکان در مورد عوارض آنها پرسیده می شود.

قسمت : روان گردان شیشه

نظر دادن