رهروان حقیقت: رهروان حقیقت

رهروان حقیقت

رهروان حقیقت

این مستند به راهپیمایی اربعین پرداخته و با افرادی که از کشورهای دیگر به این راهپیمایی آمده اند به گفتگو می پردازد.

نظر دادن