بیراهه: بیراهه - 25

بیراهه

بیراهه - 25

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : تاثیرات مهریه های سنگین و معضلات و مشکلات آن

نظر دادن