بیراهه: بیراهه - 26

بیراهه

بیراهه - 26

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : تاثیرات ماهواره بر جامعه

نظر دادن