بیراهه: بیراهه - 27

بیراهه

بیراهه - 27

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : تاثیرات فضای مجازی بر جامعه

نظر دادن