ضد گلوله

ضد گلوله - سری ششم - 3

مجموعه برنامه « ضد گلوله » مسابقه ای ترکیبی از آمادگی جسمانی و هوش است.

نظر دادن