ژیوار: ژیوار

ژیوار

ژیوار

این برنامه به برشی از زندگی علی محمدی استاد هنر معرق اهل کردستان می پردازد.

نظر دادن