بیراهه: بیراهه - 30

بیراهه

بیراهه - 30

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : مشکلات و معظلات تجاوز، آدم ربایی و زنای به عنف در جامعه

نظر دادن