ترین ها: ترین ها; آقای طعم و مزه

ترین ها

ترین ها; آقای طعم و مزه

حمید سپید نام مشهور به مستر تیستر ( آقای طعم و مزه ) از حرفه و کار خود به عنوان ارزیاب کیفیت انواع غذاها می گوید.

نظر دادن