یک روز با رئیس جمهور: یک روز با رئیس جمهور

یک روز با رئیس جمهور

یک روز با رئیس جمهور

این مستند به یک روز کاری مرحوم هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری ایشان می پردازد.

نظر دادن