اطلس استان کرمانشاه: اطلس استان کرمانشاه - 5

اطلس استان کرمانشاه

اطلس استان کرمانشاه - 5

در این مجموعه مستند به معرفی جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان کرمانشاه پرداخته می شود.

این قسمت : جوان رود

نظر دادن