بیراهه: بیراهه - 34

بیراهه

بیراهه - 34

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : سرقت به عنف، زورگیری

نظر دادن