بیراهه: بیراهه - 35

بیراهه

بیراهه - 35

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : سرقت به عنف، زورگیری - بخش دوم

نظر دادن