بیراهه: بیراهه - 37

بیراهه

بیراهه - 37

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : مزاحمت خیابانی

نظر دادن