اطلس استان کرمانشاه: اطلس استان کرمانشاه - 10

اطلس استان کرمانشاه

اطلس استان کرمانشاه - 10

در این مجموعه مستند به معرفی جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان کرمانشاه پرداخته می شود.

این قسمت : کنگوار

نظر دادن