اولین برخورد: اولین برخورد

اولین برخورد

اولین برخورد

این برنامه به بررسی تاریخچه مقابله و رویارویی نیروهای ارتش آمریکا و ایران در خلیج فارس می پردازد.

نظر دادن