بیراهه: بیراهه - 39

بیراهه

بیراهه - 39

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : آسیب های اجتماعی فضای مجازی

نظر دادن