گنجینه: گنجینه _ یک سرزمین یک روز یک راه

گنجینه

گنجینه _ یک سرزمین یک روز یک راه

فیلم 35 میلیمتری، رنگی به کارگردانی خسرو سینایی درباره کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر ایرا ن است.

نظر دادن