محیط زیست برای همه: محیط زیست برای همه _ قسمت 10

محیط زیست برای همه

محیط زیست برای همه _ قسمت 10

شاید ما آخرین نسلی باشیم که فرصت انتخاب زمین های طبیعی وسیعی برای حفاظت و حراست و انتقال به نسل های بعد از خود را داشته باشیم. مجموعه «محیط زیست برای همه» سعی می کند تا مشارکت عمومی در زمینه حفاظت از زمین های طبیعی و محیط زیست جانوری که حیات و بقای هر دو در هم تنیده است را افزایش دهد.

این مجموعه رویکردی هشداری و روشنگرانه دارد و تلاش می کند تا برای حفظ این منابع و منافع که متعلق به همه ساکنین آن در حال حاضر و آینده است؛ بستر مناسبی را بوجود آورد.

نظر دادن