دست آفریده ها: دست آفریده ها - 4

دست آفریده ها

دست آفریده ها - 4

در این مستند آثار هنری شهرهای مختلف ایران را چون شربافي، مسگري، زيلوبافي، گيوه بافي، نشرجي، خمل بافي، زري بافي و... را به تصویر می کشد. و در هر قسمت استادکاران ماهر و مشهور هر يك از اين رشته های هنری را نیز معرفی می کند.

این قسمت : معرفی استاد رضا جانعلی پور

نظر دادن