شرق دیوار آفتاب: شرق دیوار آفتاب_ 01

شرق دیوار آفتاب

شرق دیوار آفتاب_ 01

شرق، دیوار، آفتاب مستندی است که جذابیتها، سنن ، فرهنگ و شهرهای کشور چین را به تصویر می کشد.

نظر دادن