مستند ایران: ایران یزد - 11

مستند ایران

ایران یزد - 11

نگاشته اند نگین کویر، مرواریدی درخشان که شبهای کویر را نور افشانی میکند سیاهی کویر را میشکافد و روح زندگی را در پس پرده های تو در توی خشت های خشک نمایان می سازد نه آبی دارند، نه سبزه ای و نه رودی روان و این همه زیبایی.آفرین بر جادوی آفتاب و تابش نور خیره کننده اش بر فرش خاک

نظر دادن