سینما حقیقت: سینما حقیقت; شکارچی

سینما حقیقت

سینما حقیقت; شکارچی

مستند «شکارچی» به تحول در زندگی احمد عزیزی می پردازد که تصمیم میگیرد دیگر از تفنگ خود استفاده نکرده و شکار نکند.

موارد مرتبط

نظر دادن