سرزمین بشارت: سرزمین بشارت - 26

سرزمین بشارت

سرزمین بشارت - 26

این برنامه به سیر شکل گیری مجمع علما، نسل جدید حوزه ای علمیه و تاثیر علما جبل عامل بر حوزه های علمیه ایران و نجف می پردازد.

این قسمت : سید عبدالحسین شرف الدین

نظر دادن