ملازمان حرم: ملازمان حرم - 14

ملازمان حرم

ملازمان حرم - 14

«ملازمان حرم» درباره شهدای مدافع حرم است. این مجموعه برای آشنایی بیشتر مخاطبان، به سراغ نزدیکان و خانواده این شهدا می رود و پای صحبت آنان می نشیند.

این قسمت : گفتگو با همسر شهید مصطفی صدرزاده

نظر دادن