فرماندهان: فرماندهان - 12 - ناصر کاظمی

فرماندهان

فرماندهان - 12 - ناصر کاظمی

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : ناصر کاظمی

نظر دادن