سرزمین بشارت: سرزمین بشارت - 28

سرزمین بشارت

سرزمین بشارت - 28

این برنامه به سیر شکل گیری مجمع علما، نسل جدید حوزه ای علمیه و تاثیر علما جبل عامل بر حوزه های علمیه ایران و نجف می پردازد.

این قسمت : احمد عارف الزین و شیخ محمد تقی الفقیه

نظر دادن