فرماندهان: فرماندهان - 13 - حسن تهرانی مقدم

فرماندهان

فرماندهان - 13 - حسن تهرانی مقدم

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : حسن تهرانی مقدم

نظر دادن