سرزمین بشارت: سرزمین بشارت - 29

سرزمین بشارت

سرزمین بشارت - 29

این برنامه به سیر شکل گیری مجمع علما، نسل جدید حوزه ای علمیه و تاثیر علما جبل عامل بر حوزه های علمیه ایران و نجف می پردازد.

این قسمت : شرح زندگینامه امام موسی صدر

نظر دادن