فرماندهان: فرماندهان - 14 - حسن تهرانی مقدم - 2

فرماندهان

فرماندهان - 14 - حسن تهرانی مقدم - 2

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : حسن تهرانی مقدم

نظر دادن