راز ماندگاری

راز ماندگاری

مستند « راز ماندگاری » روایتی از سید محمد رضا کازرونی، مجاهدی از شهر بوشهر است که سال ها با بیگانگان و استعمارگران مبارزه می کرد.

نظر دادن