اتحاد شوم

اتحاد شوم

در این مستند به شرح دخالت های بیگانگان در وقایع پس از انتخابات سال 1388 و پیروزی ایران بر این دخالت ها پرداخته می شود.

نظر دادن