سرزمین بشارت: سرزمین بشارت - 30

سرزمین بشارت

سرزمین بشارت - 30

این برنامه به سیر شکل گیری مجمع علما، نسل جدید حوزه ای علمیه و تاثیر علما جبل عامل بر حوزه های علمیه ایران و نجف می پردازد.

این قسمت : معرفی موسسه امام موسی صدر در لبنان

نظر دادن