فرماندهان: فرماندهان - 16 - کاظم نجفی رستگار

فرماندهان

فرماندهان - 16 - کاظم نجفی رستگار

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد.

این قسمت : کاظم نجفی رستگار

نظر دادن