یک شهر یک قیام: یک شهر یک قیام

یک شهر یک قیام

یک شهر یک قیام

برنامه به بررسی قیام 19 دی شهر قم و علل و عوامل آن می پردازد.

نظر دادن