دیار مهر: دیار مهر - 3

دیار مهر

دیار مهر - 3

در این مستند به بررسی مشاغل در استان چهارمحال و بختیاری پرداخته می شود.

این قسمت : صنایع دستی

نظر دادن