ملازمان حرم: ملازمان حرم - 17

ملازمان حرم

ملازمان حرم - 17

«ملازمان حرم» درباره شهدای مدافع حرم است. این مجموعه برای آشنایی بیشتر مخاطبان، به سراغ نزدیکان و خانواده این شهدا می رود و پای صحبت آنان می نشیند.

این قسمت : گفتگو با همسر شهید امین کریمی

نظر دادن