جزیره فارسی: جزیره فارسی

جزیره فارسی

جزیره فارسی

این مستند تصویرگر صحنه دستگیری تفنگداران آمریکایی در سال 94 است. این اتفاق درجزیره ای در دورترین نقطه جغرافیایی کشور و نزدیکترین جزیره ایران به عربستان به نام فارسی افتاد.

نظر دادن