استاد: استاد

استاد

استاد

این مستند به زندگی شهید استاد مسعود علیمحمدی دانشمند شهید هسته ای می پردازد.

نظر دادن