تعاونی برتر: تعاونی برتر - 29

تعاونی برتر

تعاونی برتر - 29

در این مجموعه مستند به فعالیت تعاونی‌های برتر در شهرستان ها و نقش آنها در اصلاح نظام بهبود معیشت مردم پرداخته می شود.

 این قسمت : شرکت تعاونی فرش الماس

شرکت تعاونی تولیدی صنایع دستی نقشینه بافت

نظر دادن