دیار مهر: دیار مهر - 4

دیار مهر

دیار مهر - 4

در این مستند به بررسی مشاغل در استان چهارمحال و بختیاری پرداخته می شود.

این قسمت : صنایع دستی - گلیم بافی

نظر دادن