سرزمین بشارت: سرزمین بشارت - 31

سرزمین بشارت

سرزمین بشارت - 31

این برنامه به سیر شکل گیری مجمع علما، نسل جدید حوزه ای علمیه و تاثیر علما جبل عامل بر حوزه های علمیه ایران و نجف می پردازد.

این قسمت : معرفی سیاست های امام موسی صدر در لبنان و ربوده شدن وی

نظر دادن